Najnovšie články

Tabu na slová “Ja viem”

Stalo sa dnes dobrým mravom, vsunúť pred každé naše tvrdenie o niečom, čo je pre nás celkom banálne a zjavné, magické slovíčko „verím“, prípadne „myslím si“. Povedať slová „ja viem“ sa dnes všeobecne považuje za mimoriadnu trúfalosť. Ospravedlniteľná je snáď len za podmienky, že sa zmieňujeme o „objektívnych vedeckých faktoch“. Naša spoločnosť vôbec neberie do úvahy […]

Prečo táto kniha musí byť kontroverzná

[ Prvá kapitola z Príručky nekritického myslenia: Prečo ja mám pravdu a ty nie ] Niečo sa s touto spoločnosťou udialo. Možno, že ju napadol akýsi nebezpečný nervový vírus. No možno, že sa v nej nezmenilo vôbec nič a celé to v nej bolo prítomné odjakživa. Azda som to len nevnímal, kým som ešte podobne, ako väčšina vzdelaných ľudí, […]

O MOJEJ CESTE

Ak by malo existovať niečo ako začiatok mojej cesty, pripísal by som ho istej silnej osobnej skúsenosti, ktorú v duchu všeobecného chápania slov možno označiť ako duchovnú. Šlo o jeden z najvýznamnejších momentov môjho života (do tej doby jednoznačne najvýznamnejší), ktorý ma obdaroval pre mňa úplne novou perspektívou na svet. Vnútorne som nikdy neprestal cítiť, že táto skúsenosť bola posvätná a ňou získaný náhľad na svet hlboko pravdivý a v čomsi zásadne dôležitý. Ako vedecky vzdelaný človek som si však veľmi skoro začal uvedomovať, že pre moje novo nadobudnuté posvätné poznanie niet vo vedeckom chápaní sveta vôbec žiadneho miesta. To mohlo znamenať len jediné: buď je moje individuálne duchovné poznanie zásadným spôsobom nepravdivé, alebo sú nepravdivé samotné základy moderného vedeckého obrazu sveta. Iná možnosť neexistuje.

Môj záujem v tom čase pritiahla filozofia vedy, súčasnou civilizáciou radikálne podhodnotená, vytesnená a všeobecne nepochopená oblasť poznania. Dostali sa ku mne filozofické diela mysliteľov ako Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Alfred North Whitehead, či David Bohm a všetky z nich ma hlboko ovplyvnili. Vďaka nim sa pre mňa čoskoro stalo zrejmým, že spôsob, akým v súčasnosti interpretuje povaha vedy a vedeckého pokroku, a to dokonca i v rámci samotnej vedeckej komunity, je hrubo skreslený a má len pramálo spoločného s realitou. Príbehy o vede ako konečnom triumfe nad temným stredovekom, vedeckom pokroku ako konštantnom smerovaní čoraz bližšie k poznaniu objektívnej pravdy a západnej, na vede vybudovanej spoločnosti ako etalóne racionality, nemajú svoj základ v realite. Ako racionálne sa tieto príbehy môžu javiť iba tým, ktorí svoje myslenie stotožnili s filozofiami materializmu a redukcionizmu, prípadne s ich krajným logickým vyústením v podobe filozofií pozitivizmu a scientizmu. Čo, treba povedať, je však väčšina moderných ľudí súčasného Západu. Všetky naše civilizačné príbehy o triumfe vedy nad filozofiou, náboženstvom, či inými staršími prameňmi poznania, totiž majú spoločného menovateľa v nevyslovenom predpoklade o materialisticko-redukcionistickej povahe sveta. Tento predpoklad zároveň nie je predmetom žiadnych novodobých vedeckých sporov, vo všeobecnosti sa nespochybňuje a jeho spochybňovanie je v akademických kruhoch – opäť iba v dôsledku zmienených sebapotvrdzujúcich civilizačných príbehov – vnímané ako prejav iracionality a patrične marginalizované.

Ak spochybníte príbehy, ktoré si rozprávame o vede, zrazu sa ocitnete na neprebádanej pôde a začnú sa pred vami otvárať ďalšie a ďalšie otázky, ktoré svojou veľkosťou prevyšujú väčšinu otázok, ktoré vás kedy učili si klásť v škole či v práci. Zrazu zistíte, že spochybnením príbehu o povahe vedeckého pokroku za sebou súčasne zahodíte aj niečo z vášho pôvodného chápania samotného života, sveta, a čo je najpodstatnejšie, ľudskej bytosti. A vy si začnete uvedomovať, koľko z toho, čo ste až doteraz považovali za absolútnu samozrejmosť, je v skutočnosti iba ďalším subjektívnym príbehom, či už vaším osobným, alebo kolektívnym, zdieľaným celou našou kultúrou či civilizáciou. A zrazu sa nestačíte diviť, ako to, že ste si až do tohto momentu nikdy nepoložili určité otázky…

Jedným z významných momentov tohto typu posunu vo vnímaní sveta je nový typ porozumenia komplexite spoločnosti a svetových problémov. Pokiaľ ste náhodou aj vy až doteraz videli korene problémov nášho sveta v iracionalite či “zle” niektorých kultúr, národov, či náboženstiev – kohokoľvek mimo sveta vyspelého Západu, ktorý sa ako jediný správa racionálne a vníma skutočnosť objektívne – táto rozprávka vám viac nebude pripadať uveriteľná. Tak ako v príbehoch o vedeckom pokroku, i v tomto, u nás tak rozšírenom type rámcovania spoločenského diania zrazu začínate rozpoznávať obyčajnú jednostrannú, a navyše sebapotvrdzujúcu kultúrnu interpretáciu. Bolo by to úplne v poriadku, pokiaľ by takáto subjektívna interpretácia sveta bola iba vaša. Kaźdý človek predsa má svoje ilúzie. Lenže v tomto prípade je to iné. Kultúrne príbehy, vychádzajúce z presvedčenia o nadradenosti západného materialisticko-redukcionistického, sekulárneho a analytického spôsobu chápania sveta sú viac než predstavou v hlavách nevzdelancov. Ba dá sa povedať, že je to i tak trochu naopak. Tento iluzórny pohľad na svet a spoločnosť dominuje celému súčasnému akademickému svetu. Viete si predstaviť, koľko bolo pod jeho vplyvom napísaných vplyvných vedeckých štúdií? A koľko štúdií sa vplyvnými nikdy nestali práve preto, lebo sa tomuto mýtu vymykali? Viete si predstaviť, koľko iniciatív z tretieho sektora po celom svete, ktoré sa usilujú o riešenie celosvetových problémov, čerpá svoje predstavy o správnom riešení týchto problémov práve z tohto typu mýtov? O politikoch nehovoriac. A dokážete si predstaviť, akú protireakciu táto jednostrannosť prevažnej časti súčasného sveta asi tak môže zákonite vyvolávať u tých, ktorí sa s daným príbehom nestotožňujú a koľko násilia a krviprelievania to môže mať na svedomí?

Niet najmenších pochýb o tom, že je v záujme najvyššieho dobra pre našu planétu, aby bolo ľudské vnímanie sveta a zmýšľanie o ňom čo najširšie a pokiaľ možno očistené od čo najväčšieho množstva ilúzií. O ilúziách tých, ktorí idú proti prúdu, toho už v klasických príručkách kritického myslenia bolo napísaného mnoho. Ja sa venujem ilúziám tých, čo preferujú plávanie s prúdom, prípadne tento prúd sami spoluvytvárajú.

Príručka nekritického myslenia

Kniha Príručka nekritického myslenia nadväzuje na vlnu filozofií pozitivizmu a scientizmu, maskujúcu sa pod zavádzajúci názov “kritické myslenie”. Hoci dôležitosť schopnosti samostatne kriticky myslieť a rozlišovať nerozporujem, trápi ma, že sa ideál kritického myslenia čoraz častejšie zamieňa s jeho prekrútenou verziou, vystihnutou vo vete “len radšej príliš nemysli a dôveruj iba vedeckým faktom, na ktorých panuje konsenzus vedeckej obce”. V Príručke nekritického myslenia túto “filozofiu” bod po bode dekonštruujem, pričom si kladiem za cieľ podať túto dekonštrukciu pútavou formou a jazykom, zrozumiteľným i pre laika. Upozorňujem pritom jednak na dôležitosť iracionálnych zdrojov poznania a jednak na nevyhnutnosť slobodného kultúrneho prostredia, v ktorom svoj priestor na vyjadrenie (a vypočutie) dostane každá idea a každá hodnota. Obmedzenie tejto slobody vedie k zakonzervovaniu aktuálnej úrovne ľudskej hlúposti a bráni akémukoľvek skutočnému pokroku, zvlášť takému, ktorý dnes potrebujeme najviac. Príručka nekritického myslenia tak vyzýva samotné základy našej súčasnej spoločenskej viery a ak jej to čitateľ dovolí, ukáže mu, čo to znamená otvoriť svoju myseľ.

Kniha zatiaľ nie je vydaná. Ak chcete priebežne sledovať jej pokrok a byť informovaný/-á o jej eventuálnom vydaní, pridajte sa kliknutím na “Páči sa mi to” pod týmto textom do mojej Facebookovej skupiny. Všetko, čo vás o knihe bude zaujímať, sa tak včas dozviete.

Predchádzajúce projekty

Nakoľko som svojím vzdelaním psychológ, bol i môj prvý projekt zasvätený mojej obľúbenej téme psychológie a zvlášť psychoterapie. Na psychologickom portáli Vhlave.sk som si za cieľ kládol vysvetliť laickému čitateľovi, čo to vlastne sú psychologické školy, ako sa od seba odlišujú, čím sa v praxi odlišujú profesie psychoterapeuta, psychológa a psychiatra a ako je vôbec možné, že vnútri systému starostlivosti o to, čo nazývame duševným zdravím, existuje toľko rozlíšení, a predsa to celé nejako funguje. V skutočnosti bol pre mňa práve kontakt s rôznorodými psychoterapeutickými prístupmi faktorom, ktorý výrazne prispel k môjmu neskoršiemu záujmu o štúdium problematiky vedeckých paradigiem.

Chcete so mnou spolupracovať?

Povedzme si to na rovinu: väčšina ľudí dnes problém, ktorým sa zaoberám, vôbec nevníma. Ako problém vníma skôr ľudí, ktorí svojou paradigmou vybočujú z davu, a riešenie tohto “problému” vidia v potlačení ich názorov a im prislúchajúcich uhlov pohľadu. Ale na väčšine ľudí nezáleží. Záleží na vás – a toto nie je žiadna marketingová fráza. Reflektujete problémy, plynúce zo stotožnenia pravdy s vedou a vedy s filozofiou materializmu? Ak áno, spojme svoje sily v mene budovania lepšieho sveta. Napíšte mi správu, znetworkujme sa a ja sa s Vami rád porozprávam o možnostiach našej budúcej spolupráce. Alebo mi iba dajte svoj feedback, prípadne ma upozornite na slepé škvrny v mojom vlastnom vnímaní sveta či logické nedôslednosti v mojej práci. Som ochotný diskutovať o všetkom, pokiaľ je rovnako ochotná i druhá zúčastnená strana, hoci v závislosti od povahy a náročnosti Vašich postrehov môže chvíľu potrvať, kým si nájdem čas na odpoveď.